• ព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូត្រ

  • ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់

  • ព្រះអង្គទ្រង់ចូលព្រះនិព្វាន

Recent Posts

បណ្តាំបណ្តាជន និងកូនចៅ

កំណាព្យនិពន្ធដោយ លោក ឈឹម សំបូ – បណ្តាំបណ្តាជននិងកូនចៅ

Read More »

អណ្តាតជាអាថ៌កន្លង

កំណាព្យនិពន្ធដោយ លោក សុខ សុធន -អណ្តាតជាអាថ៌កន្លង

Read More »

អនិសង្សកតញ្ញូ

កំណាព្យនិពន្ធដោយ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត

Read More »

អភិធម្មបិដក ភាគ១១០

អភិធម្មបិដក ភាគ១១០ អានដោយឧបាសិកា ស៊ុយ-សុវណ្ណារី សម្លេងអាននិងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកតភ្ជាប់មកពីវ៉ិបសាយ៍ 5000-years.org

Read More »

អភិធម្មបិដក ភាគ១០៩

អភិធម្មបិដក ភាគ១០៩ អានដោយឧបាសិកា ស៊ុយ-សុវណ្ណារី សម្លេងអាននិងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកតភ្ជាប់មកពីវ៉ិបសាយ៍ 5000-years.org

Read More »

អភិធម្មបិដក ភាគ១០៨

អភិធម្មបិដក ភាគ១០៨ អានដោយឧបាសិកា ស៊ុយ-សុវណ្ណារី សម្លេងអាននិងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកតភ្ជាប់មកពីវ៉ិបសាយ៍ 5000-years.org

Read More »

អភិធម្មបិដក ភាគ១០៧

អភិធម្មបិដក ភាគ១០៧ អានដោយឧបាសិកា ស៊ុយ-សុវណ្ណារី សម្លេងអាននិងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកតភ្ជាប់មកពីវ៉ិបសាយ៍ 5000-years.org

Read More »

បណ្ណាល័យ