• ព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូត្រ

  • ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់

  • ព្រះអង្គទ្រង់ចូលព្រះនិព្វាន

Recent Posts

បុត្រ៣ប្រការ

អត្ថបទកំណាព្យខ្មែរ និពន្ធដោយព្រះបវរសត្ថា កៅ ពុទ្ធា – បុត្រ៣ប្រការ

Read More »

បរាភវសូត្រ Parabhava Sutta

ស្មូត បរាភវសូត្រ Parabhava Sutta ដោយព្រះភិក្ខុ វ៉ា ...

Read More »

សម្លេងសម្ភោរនិងស្គរធំ

សម្លេងសម្ភោរនិងស្គរធំ បែបផ្សេងៗគ្នា

Read More »

What is Theravada Buddhism? by John T. Bullitt

Note: “Theravada” is pronounced (more or ...

Read More »

សតិសម្បជញ្ញកថា

អត្ថបទព្រះធម៌ Dhamma articles សតិសម្បជញ្ញកថា

Read More »

បរមងារមាតាបិតា

អត្ថបទកំណាព្យខ្មែរ និពន្ធដោយព្រះបវរសត្ថា កៅ ពុទ្ធា – បរមងារមាតាបិតា

Read More »

វិទ្យុផ្សាយព្រះធម៌

វិទ្យុផ្សាយព្រះធម៌ ពីប្រទេសកម្ពុជា (បញ្ជាក់ៈ កម្មវិធីអាស្រ័យតាមម៉ោងនៅកម្ពុជា។ ពេលខ្លះមិនឮព្រោះចប់កាផ្សាយ)

Read More »

បណ្ណាល័យ