• ព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូត្រ

  • ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់

  • ព្រះអង្គទ្រង់ចូលព្រះនិព្វាន

Recent Posts

សុត្តន្តបិដក ភាគ៤៤

សុត្តន្តបិដក ភាគ៤៤ អានដោយឧបាសិកា ស៊ុយ-សុវណ្ណារី សម្លេងអាននិងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកតភ្ជាប់មកពីវ៉ិបសាយ៍ 5000-years.org

Read More »

សុត្តន្តបិដក ភាគ៤៣

សុត្តន្តបិដក ភាគ៤៣ អានដោយឧបាសិកា ស៊ុយ-សុវណ្ណារី សម្លេងអាននិងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកតភ្ជាប់មកពីវ៉ិបសាយ៍ 5000-years.org

Read More »

សុត្តន្តបិដក ភាគ៤២

សុត្តន្តបិដក ភាគ៤២ អានដោយឧបាសិកា ស៊ុយ-សុវណ្ណារី សម្លេងអាននិងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកតភ្ជាប់មកពីវ៉ិបសាយ៍ 5000-years.org

Read More »

សុត្តន្តបិដក ភាគ៤១

សុត្តន្តបិដក ភាគ៤១ អានដោយឧបាសិកា ស៊ុយ-សុវណ្ណារី សម្លេងអាននិងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកតភ្ជាប់មកពីវ៉ិបសាយ៍ 5000-years.org

Read More »

សម្តេចសង្ឃ ហួត តាត

ជីវប្រវត្តិសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ហួត តាត

Read More »

សម្តេចសង្ឃ ជួន ណាត

ជីវប្រវត្តិសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត

Read More »

សម្តេចសង្ឃ ប្រាក់ ហ៊ិន

ជីវប្រវត្តិសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ប្រាក់ ហ៊ិន

Read More »

បណ្ណាល័យ