ភាសាបាលី

ព្រះចន្ទ

ព្រះចន្ទ ? ទាំងកវីដ៏ល្បីល្បាញមានកិត្តិនាមខ្ចរខ្ចាយរន្ទឺក្នុងលោកដូចមេធីប្រាជ្ញឥណ្ឌានាម រពិន្ទ្រនាថ ឋាកូរ(Rabindranath ...

Read More »

នយោបាយ

នយោបាយ ? √នី(=នាំ) + ឧបាយ ...

Read More »

សុបិន (គ្មានជើង ត ទេ)

សូមផុស្ដម្ដងទៀត សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានអាន សុបិន ឬ សុបិន្ត ...

Read More »

ឆន្ទបាលី-បឋ្យាវត្ត

បឋ្យាវត្ត ??? (មិនដឹងថានឹងមានអ្នកអានឬទេ អាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះភិក្ខុសាមណេរដែលសិក្សាភាសាបាលី) កាលខ្ញុំផុស្ដបុរាណភាសិតគ្រាទី ...

Read More »