បុរាណភាសិត

គ្មានកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្លាំងកម្ម

បុរាណភាសិត (១៣) គ្មានកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្លាំងកម្ម មិត្រវិជ្ជា, សត្រូវព្យាធិ, ...

Read More »

កង្កែបក្នុងអណ្ដូង

បុរាណភាសិត (១១) កង្កែបក្នុងអណ្ដូង បុរាណភាសិតខាងក្រោមនេះ ជាភាសាបាលី ...

Read More »

យសនិងចំណេះ

បុរាណភាសិត (៦) មានយសតែគ្មានចំណេះ និងមានចំណេះតែគ្មានយស សង្ឃឹមថាភាសិតនេះ ...

Read More »

មនុស្សនិងសត្វ ខុសគ្នាត្រង់ណា?

បុរាណភាសិត (១០) សត្វនិងមនុស្ស ខុសគ្នាត្រង់ណា? សូមប្រគេននិងជូនបុរាណភាសិតនេះជាធម្មបណ្ណាការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់និងប្រិយមិត្តគ្រប់ៗគ្នា ...

Read More »

រិះគន់ប្រសើរជាងសរសើរ?

បុរាណភាសិត (៥) ពាក្យរិះគន់ប្រសើរជាងពាក្យសរសើរ ? ភាសាបាលីខាងក្រោមនេះ ...

Read More »

ផលនៃការប្រព្រឹត្តិឱនលំទោន

បុរាណភាសិត (៤) ភាសាបាលីខាងក្រោមនេះ សរសេរដោយតួអក្សរ ១. ...

Read More »