គោលធម៌

សោតាបន្ន ៣

សោតាបន្ន ៣ (លោកអ្នកសម្រេចសោតាបត្តិផលហើយ, អ្នកដល់ក្រសែដែលនាំទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ទៀងតែនឹងបានត្រាស់ដឹងក្នុងខាងមុខ ...

Read More »

អរិយបុគ្គល ៨

អរិយបុគ្គល ៨ ចែកចេញជា មគ្គសមង្គី(អ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គ) ៤, ...

Read More »

អរិយបុគ្គល ៤

អរិយបុគ្គល ៤ ១. សោតាបន្ន (លោកអ្នកសម្រេចសោតាបត្តិផលហើយ, ...

Read More »

អរិយបុគ្គល ២

អរិយបុគ្គល ២ (បុគ្គលអ្នកប្រសើរ, បុគ្គលអ្នកបានសម្រេចធម៌ពិសេស តាំងតែអំពីថ្នាក់សោតាបត្តិមគ្គឡើងទៅ, ...

Read More »

ភាវនា ៤

ភាវនា ៤ (ការចម្រើន, ការធ្វើឱ្យកើតមានឡើង, ការហ្វឹកហាត់អប់រំ, ...

Read More »

ភាវនា ២

ភាវនា ២ (ការចម្រើន, ការធ្វើឱ្យកើតឱ្យមានឡើង, ការហ្វឹកហាត់អប់រំចិត្ត ...

Read More »