ខ័ឌ្គ(ខាត់)

ព្រហ្មទត្តមហាក្សត្រិយ៍ ទតឃើញព្រះខ័ឌ្គ នៅដៃកុមារ
ឈ្មោះទីឃាវុ ដូចនឹងប្រហារ លុះទ្រង់ជ្រាបការណ៍
………….. ទើបក្សាន្ដព្រះទ័យ ។

ព្រះរាជនិពន្ធសម្ដេចជ.ណ. (តាមការស្មាន)
វ. ជ.ណ. ទ. ៩៥
១១ កុម្ភៈ ១៨

Facebook Comments